Podpora systému ukončena - bližší informace na úvodní stránce PREMIS
Základní informace Úvodní stránka      Základní informace   Napište nám   Přihlášení do systému   Nápověda  

Základní informace

PREMIS (PRažský Ekologický Monitorovací a Informační Systém)

Cíl

Zvýšení kvality života v Praze zlepšením životního prostředí

Účel

 • Propojení existujících zdrojů informací o životním prostředí, přebírání, správa a operativní poskytování těchto informací pro potřeby odpovědných orgánů a pracovišť městské správy v hl.m. Prahy, obyvatele a návštěvníky Prahy.
 • Informační podpora pro operativní rozhodování v kritických situacích v případě narušení životního prostředí, např. při smogových situacích, průmyslových haváriích apod.
 • Poskytování informací občanům, institucím a podnikům na základě práva na informace zaručeného čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
 • Propojení s Jednotným bezpečnostním systémem (JBS) města v zájmu zvýšení ochrany obyvatel a návštěvníků Prahy.

Funkce PREMIS

 • Přebírání a zpracování dat a jejich ukládání do databáze.
 • Provoz a údržba databáze.
 • Poskytování dat formou:
  • interaktivních a dávkových výběrů dat,
  • účelových výstupů podle individuálních požadavků uživatelů,
  • výstupů pro lokální uživatelské systémy,
  • výstupů pro geografické informační systémy (GIS).
 • Přímé výstupy údajů pro potřeby vyhlašování smogových situací a souvisejících regulačních opatření.
 • Výměna dat s Jednotným bezpečnostním systémem.
 • Výstupy pro informování veřejnosti.

Uživatelé PREMIS

 • Orgány samosprávy hl.m. Prahy a jeho městských částí.
 • Pracoviště odboru životního prostředí MHMP - vydává rozhodnutí o vyhlášení nebo odvolání varovných a regulačních opatření.
 • Pracoviště JBS - zprostředkovává předání informací o vyhlášení nebo odvolání varovných a regulačních opatření.
 • Odborná pracoviště městské správy a státní správy.
 • Organizace spolupracující na vytváření a zabezpečení provozu informačního systému o životním prostředí v Praze (IO ŽIP).
 • Veřejný sektor pro účely veřejně prospěšné a komerční.
 • Veřejnost (obyvatelé a návštěvníci Prahy).

Provoz PREMIS

Odbor informatiky MHMP (INF MHMP)

od 1.7.2000 jako centrální pracoviště pro provoz PREMIS zajišťuje:
 • Propojení existujících zdrojů informací o životním prostředí, přebírání, správa a operativní poskytování těchto informací pro potřeby odpovědných orgánů a pracovišť městské správy v hl.m. Prahy, obyvatele a návštěvníky Prahy.
 • Informační podpora pro operativní rozhodování v kritických situacích v případě narušení životního prostředí, např. při smogových situacích, průmyslových haváriích apod.
 • Poskytování informací občanům, institucím a podnikům na základě práva na informace zaručeného čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
 • Propojení s Jednotným bezpečnostním systémem (JBS) města v zájmu zvýšení ochrany obyvatel a návštěvníků Prahy.

Historie vývoje PREMIS

Rok 1994

 • Zpracování ideové studie o možnostech sběru, přenosu a zpracování dat o životním prostředí na území hl.m. Prahy a jejich zpětného využití pro zlepšení stavu životního prostředí na daném území.

Rok 1995

 • Zpracování technického projektu PREMIS.
 • V rámci prací na projektu byly provedeny následující analýzy:
  • analýza legislativních podmínek pro připravovaný systém,
  • analýza datových zdrojů,
  • analýza existujícího informačního prostředí pro přenos dat a technického vybavení potencionálních uživatelů.
 • Na základě získaných podkladů byla navržena základní architektura systému.
 • Byly vyhodnocovány reálně dostupné informační technologie a komponenty technického zabezpečení tak, aby systém byl schopen optimálně plnit stanovené cíle.
 • Výsledkem této etapy prací byl návrh variantního postupu budování systému PREMIS. Jednotlivé varianty byly vyhodnoceny z hlediska finanční náročnosti i při zohlednění možnosti postupného rozvoje systému.
 • Technický projekt systému PREMIS prošel široce organizovaným oponentním řízením, byl přijat a doporučen k realizaci.

Rok 1997 a 98

 • Aktualizace výchozích podmínek systému PREMIS:
  • legislativní rámec,
  • potřeby potencionálních uživatelů,
  • technický stav informačního prostředí a pod.
 • Pilotní realizace části systému PREMIS zaměřené na oblast ovzduší a počasí, s výstupy zejména pro odborná pracoviště MHMP, pro úřady městských částí a pro vybrané organizace městské správy. Současně je řešena i veřejná prezentace vybraných informací prostřednictvím služeb sítě Internet příp. jiných informačních prostředků (informační tabule, infoboxy a pod.).
 • V rámci realizace byly instalovány a oživeny základní technologické prostředky:
  • centrální server s operačním systémem UNIX a databázovým systémem ORACLE, do kterého budou ukládána operativní data o stavu ovzduší a stavu a předpovědí počasí,
  • přímé datové propojení mezi databází Oracle a WWW serverem IMIP, který bude zprostředkovávat poskytování výstupů ze systému.

Rok 1999

 • Doplnění systému PREMIS o testování případně vyřazování nevěrohodných hodnot z údajů stanic AIM a zveřejňování upozornění o nevěrohodných hodnotách.
 • Dokončení a zpřístupnění neveřejné pezentační části PREMIS poskytující průběžné údaje o stavu počasí z automatických měřících stanic na území města, předpovědi počasí a rozptylových podmínek pro Prahu a ČR, údaje o stavu hladin řek vltavské kotliny a krátkodobých předpovědích jejich změn.

Rok 2000

 • Rozšíření systému PREMIS o informace z radiačního monitoringu na území Prahy přebírané ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Ústavu pro radiační ochranu.
 • Rozšíření systému PREMIS o tematické mapy Atlasu životního prostředí zpracovávaného v rámci Informačního systému o životním prostředí v Praze (IO ŽIP), jehož řešitelem je od 1.7.2000 MHMP.
 • Změna systému poskytování dat pro PREMIS z ČHMÚ s využitím sítě Internet.

Rok 2001-2002

 • Zprovoznění velkoplošné prezentace vybraných údajů ze systému PREMIS.
 • Rozšíření systému PREMIS o údaje ze systému HEAVEN

Funkci centrálního pracoviště pro provoz PREMIS převzal od 1.7.2000 odbor informatiky MHMP.

 

Tato stránka je připravována odborem informatiky MHMP, ve spolupráci s firmou T-SOFT s.r.o. Technické připomínky, dotazy a náměty k tomuto WWW serveru zasílejte prosím na: webmaster PREMIS. S problémy či připomínkami odborného charakteru se svěřte v diskusním fóru.

Copyright© 1998 T-SOFT spol. s r.o.