Podpora systému ukončena - bližší informace na úvodní stránce PREMIS
Informace o AIM Úvodní stránka      Základní informace   Napište nám   Přihlášení do systému   Nápověda  

Automatizovaný imisní monitoring

Mapka stanic AIM

Tabulka stanic AIM na území Prahy

  Stanice Použité metody měření
Obvod Název stanice Provozuje Kód SO2 NOx Prašný
aerosol
O3 CO BTX
P1 Nám. Republiky ČHMÚ AREPA u e r a i c
P2 Riegrovy sady ČHMÚ ARIEA u e r      
P2 Legerova ČHMÚ ALEGA   e     i c
P4 Braník ČHMÚ ABRAA u e r      
P4 Libuš ČHMÚ ALIBA u e r a i c
P5 Mlynářka ČHMÚ AMLYA u e r   i  
P5 Smíchov ČHMÚ ASMIA u e r a i c
P5 Stodůlky ČHMÚ ASTOA u e r a    
P6 Veleslavín ČHMÚ AVELA u e r a    
P6 Suchdol AV ČR ASUCA1)

u e r a    
P8 Karlín ČHMÚ AKALA u e r      
P8 Kobylisy ČHMÚ AKOBA u e r a    
P9 Vysočany ČHMÚ AVYNA u e r a i  
P10 Vršovice ČHMÚ AVRSA u e r      
P10 Měcholupy ČHMÚ AMECA u e r      
  Ondřejov ČHMÚ SONRA u e   a    
1) Stanice AV ČR Suchdol není zatím z  technických důvodů připojena k systému AIM.

Vysvětlivky - přehled názvů metod měření znečišťujících látek:

c - plynová chromatografie            u - ultrafialová fluorescence       BTX - benzen, toluen, xylen
e - chemiluminiscence            r - radiometrická metoda      
a - ultrafialová absorbance            i - IR spektrofotometrie      


Podstatným příspěvkem ke sledování kvality ovzduší na území hlavního města Prahy je provoz systému Automatizovaného imisního monitoringu (AIM). Systém je provozován od roku 1992 a navazuje na monitorovací systém, který ČHMÚ v Praze vybudoval v roce 1986.

Do pražského monitorovacího systému je zahrnuto 15 stanic AIM na území hl.m. Prahy a středočeský Ondřejov. Tyto plně automatizované stanice měří koncentrace oxidu siřičitého, oxidů dusíku a respirabilní složky prašného aerosolu (PM10). Na vybraných stanicích systému je měřen oxid uhelnatý, ozón a organické látky skupiny BTX (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny). Umístění stanic AIM na území Prahy je znázorněno v mapce .

Při rozhodování o rozmístění stanic se v zájmu zachování kontinuity přihlíželo ke konfiguraci předchozí automatizované sítě. O změnách v lokalizaci stanic nebo doplnění dalších měřicích míst bylo rozhodnuto na základě znalosti rozložení koncentrací znečišťujících látek, zjištěných z dlouhodobých měření na území Prahy v předcházejících letech a posouzení reprezentativnosti získaných výsledků. Definitivní umístění stanic bylo korigováno vnějšími faktory technického a administrativního charakteru (získání stavebního povolení, dostupnost telekomunikačních linek, možnost napojení na síť elektrického rozvodu apod.).

Třináct stanic tohoto systému AIM (kromě stanic Smíchov a Suchdol) slouží zároveň jako podklad pro vyhodnocování aktuálního stavu kvality ovzduší v rámci Smogového regulačního systému hlavního města Prahy a na základě jejich údajů jsou vyhlašována případná smogová opatření (viz stránka Varování a regulace). Stanice Smíchov je zřízena na dobu několika let a na rozdíl od ostatních stanic má specifickou funkci - vyhodnocování vlivu nových dopravních staveb v oblasti dolního Smíchova na lokální imisní situaci.

 

Tato stránka je připravována odborem informatiky MHMP, ve spolupráci s firmou T-SOFT s.r.o. Technické připomínky, dotazy a náměty k tomuto WWW serveru zasílejte prosím na: webmaster PREMIS. S problémy či připomínkami odborného charakteru se svěřte v diskusním fóru.

Copyright© 1998 T-SOFT spol. s r.o.