Podpora systému ukončena - bližší informace na úvodní stránce PREMIS
Varování a regulace Úvodní stránka      Základní informace   Napište nám   Přihlášení do systému   Nápověda  

Informace o varovných a regulačních opatřeních v případě smogových situací

Obsah

Seznam použitých zkratek

AIM Automatizovaný imisní monitoring
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČNR Česká národní rada
INF Odbor informatiky MHMP
MŽP Ministerstvo životního prostředí
MHMP Magistrát hlavního města Prahy
OŽP Odbor životního prostředí MHMP
OKR Odbor krizového řízení MHMP
PŘSRS Provozní řád smogového regulačního systému
RHMP Rada hlavního města Prahy
SRS Smogový regulační systém
TSK Technická správa komunikací
OIS JBS Operační a informační středisko Jednotného bezpečnostního systému hl. m. Prahy

Regulační městské zóny a oblasti

Na území hl.m. Prahy jsou na základě vyhlášek HMP č. 58/1996, 15/1997 a 1/2000 vytvořeny pro případ realizace smogových opatření dvě zóny (viz mapka - Městské zóny):

 • Městskou zónou I s omezením provozu zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen “zdroje znečišťování”) za smogové situace 1) je celé území hlavního města Prahy.
 • Městskou zónou II s omezením provozu mobilních zdrojů znečišťování za smogové situace je území vymezené v příloze k vyhlášce HMP č.1/2000 Sb.

---------------------
1) § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
---------------------

Z hlediska možného zdravotního dopadu znečištění ovzduší na obyvatelstvo hl. m. Prahy je území města členěno do tří oblastí (viz mapka - Oblasti z hlediska znečištění ovzduší):

 • oblast relativně velmi čistá (A),
 • oblast mírně znečištěná (B),
 • oblast znečištěná (C).

V uvedených oblastech pak mohou nastat celkem čtyři stupně znečištění ovzduší (I. nejmírnější až IV. největší znečištění). Zamoření příslušného stupně pak vyvolává v různých oblastech rozdílné ohrožení zdravotního stavu obyvatelstva a tudíž i potřebu diferencovaných opatření ochrany.

Kriteria pro vyhlašování signálů upozornění a regulace / varování

 1. Signál  UPOZORNĚNÍ

  Signál UPOZORNĚNÍ se vyhlašuje v případě, že byl překročen zvláštní imisní limit 250 µg/m3 pro oxid siřičitý nebo limit 200 µg/m3 pro oxid dusičitý nebo limit 180 µg/m3 pro troposférický ozon alespoň na jedné stanici AIM v Praze ve třech po sobě následujících hodinách, byly zjištěny nebo předpovězeny nepříznivé rozptylové podmínky a z předpovědi je zřejmé, že tato imisní situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin. 

 2. Signál  REGULACE

  Signál REGULACE se vyhlašuje v případě, že byl překročen zvláštní imisni limit 500 µg/m3 pro oxid siřičitý nebo limit 400 µg/m3 pro oxid dusičitý alespoň na jedné stanici AIM v Praze ve třech po sobě následujících hodinách, byly zjištěny nebo předpovězeny nepříznivé rozptylové podmínky, a z předpovědi je zřejmé, že tato imisní situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin.

 3. Signál  VAROVÁNÍ

  Signál VAROVÁNÍ se vyhlašuje v případě, že byl překročen zvláštní imisni limit 240 µg/m3 pro troposférický ozon alespoň na jedné stanici AIM v Praze ve třech po sobě následujících hodinách, byly zjištěny nebo předpovězeny nepříznivé rozptylové podmínky, a z předpovědi je zřejmé, že tato imisní situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin.

Pro posuzování úrovně znečištění ovzduší, měřeného na jednotlivých stanicích AIM, a porovnávání se zvláštními imisními limity se používá hodinových průměrů.

Kriteria pro odvolávání signálů upozornění a regulace / varování

Signály UPOZORNĚNÍ a signál VAROVÁNÍ nebo REGULACE se odvolávají, když na žádné stanici není překročen zvláštní imisní limit a tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a není očekáváno zhoršení rozptylových podmínek v průběhu 24 hodin následujících po poklesu koncentrací pod hodnoty příslušného zvláštního imisního limitu.

Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteor. podmínky nepodmiňují smogovou situaci a podle předpovědi je téměř vyloučeno, že během nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou.

Seznam stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší určených k regulaci

Provozovatel: Zdroj:
1. České dráhy - Lokodepo Masarykovo nádraží P 1 - Hybernská 13
2. Škoda - ÚJP Praha, a.s. P 5 - Nad Kamínkou 1345
3. Ministerstvo vnitra ČR P 6 - Pelléova ul.
4. Pražská teplárenská a.s. divize Teplárna Malešice P 10 - Teplárenská 1

 

Tato stránka je připravována odborem informatiky MHMP, ve spolupráci s firmou T-SOFT s.r.o. Technické připomínky, dotazy a náměty k tomuto WWW serveru zasílejte prosím na: webmaster PREMIS. S problémy či připomínkami odborného charakteru se svěřte v diskusním fóru.

Copyright© 1998 T-SOFT spol. s r.o.