Podpora systému ukončena - bližší informace na úvodní stránce PREMIS
Řidiči a cestující Úvodní stránka      Základní informace   Napište nám   Přihlášení do systému   Nápověda  

Informace pro řidiče a cestující

Obsah

Seznam použitých zkratek

AIM Automatizovaný imisní monitoring
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČNR Česká národní rada
INF Odbor informatiky MHMP
MŽP Ministerstvo životního prostředí
MHMP Magistrát hlavního města Prahy
OŽP Odbor životního prostředí MHMP
OKR Odbor krizového řízení MHMP
PŘSRS Provozní řád smogového regulačního systému
RHMP Rada hlavního města Prahy
SRS Smogový regulační systém
TSK Technická správa komunikací
OIS JBS Operační a informační středisko Jednotného bezpečnostního systému hl. m. Prahy

Způsob regulace automobilové dopravy

Na základě vyhlášek hlavního města Prahy č.58/1996, 15/1997 a 1/2000 Sb. HMP a navazujících právních a prováděcích norem, jsou ve městě stanoveny dvě zóny s omezením provozu zdrojů znečišťování ovzduší (viz mapka - Městské zóny).

 • Městskou zónou I s omezením provozu zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen "zdroje znečišťování") za smogové situace 1) je celé území hlavního města Prahy.
 • Městskou zónou II s omezením provozu mobilních zdrojů znečišťování za smogové situace je území vymezené v příloze k vyhlášce HMP č.1/2000 Sb.

---------------------
1) § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
---------------------

Za smogové situace ( překročí-li za nepříznivých rozptylových podmínek imisní limit pro oxid dusičitý 400 µg/m3 na minimálně 1 stanici AIM) se vyhlašují následující opatření:
- regulace určených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v městské zóně I,
- regulace mobilních zdrojů znečišťování (dále jen „regulace silničního provozu") v městské zóně II (podrobněji viz dále).

Regulační opatření u stacionárních zdrojů znečišťování jsou stanovena regulačními řády a provozovatelé zdrojů znečišťování je musí provést do 4 hodin po vyhlášení opatření za smogové situace. Seznam těchto zdrojů znečišťování je uveden v Provozním řádu smogového regulačního systému pro hlavní město Prahu.

V městské zóně I je dále po dobu platnosti regulačního opatření zakázáno:
a) zakládat ohně na venkovních prostranstvích a provádět činnosti spojené s nadměrnou prašností (např. přesun sypkých hmot, zeminy, sutě, bourací práce, apod.)
b) při stání a zastavení vozidla na dobu delší než 1 minutu ponechávat v chodu motor vozidla (mimo zastavení na křižovatkách).

V městské zóně II je vyhlašována regulace silničního provozu, která spočívá v usměrnění vozidel mimo zónu II nebo v jejich odstavení.

REGULACE SILNIČNÍHO PROVOZU

Povinnost zahájení regulace silničního provozu nastává vždy od 6 hodin ráno následujícího dne (po vyhlášení signálu regulace).

Do 24 hodin od vyhlášení signálu je povoleno dokončení již zahájených silničních přeprav, zejména:
a) vykládka a nakládka železničních vagónů a lodí,
b) příjezdy a odjezdy mezistátní nákladní dopravy.

Vlastní regulace je zabezpečována Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, vyznačením hranic zóny II dopravními značkami. Vyznačení reálně provedou organizace Proznak (jižní část města) a Pražské služby (severní část města) a to překlopnými, trvale instalovanými značkami "Smog - odklon dopravy" a "Smog - slepá ulice". Dále jsou na cca 90 určených křižovatkách vjezdu do zóny II instalovány přenosné dopravní značky, včetně výstražných světel. Další značky jsou instalovány uvnitř zóny II k omezení pohybu uvnitř zóny. Umístění značek je prováděno na základě plánu zpracovaného Ústavem dopravního inženýrství a schváleného MHMP.

Policie ČR, Správa hl. m. Prahy organizuje a zabezpečuje fyzickou kontrolu a dozor nad dodržováním regulace silničního provozu podle vlastního Plánu dopravně bezpečnostních opatření.

Seznam vozidel, která nepodléhají regulaci

Zákaz silničního provozu se nevztahuje na vozidla:

 1. taxislužby
 2. diplomatického sboru se státní poznávací značkou žlutomodré barvy, začínající písmeny DD nebo XX
 3. označených podle zvláštního předpisu1) , dopravují-li osoby zdravotně těžce postižené
 4. vyrobených nebo přestavěných na elektrický pohon
 5. Policie České republiky
 6. Městské policie hlavního města Prahy
 7. osob a organizací začleněných do Jednotného bezpečnostního systému hl.m.Prahy, při výkonu služeb v tomto systému
 8. Armády České republiky
 9. s právem přednostní jízdy 1a) vybavených zvláštním výstražným modrým světlem
 10. lékařských a nemocničních služeb
 11. hasičů
 12. pohřební služby
 13. linkové osobní dopravy 2) (nejsou povoleny okružní jízdy Prahou)
 14. organizací a podnikatelů při zabezpečování odvozu pevného domovního odpadu
 15. vybavených oranžovým světlem pevně na vozidle umístěným, zajišťujících odstraňování poruch a havárií, u kterých hrozí nebezpečí z prodlení
 16. organizací zajišťujících přepravní služby poštovních a novinových zásilek a speciálních vozidel, určených pro přepravu peněz
 17. zásobování stravovacích provozoven a prodejen potravinami
 18. zajišťujících sjízdnost a schůdnost komunikací
 19. označených podle zvláštního předpisu 2a), přepravujících jaderné materiály.

Vozidla zajišťující služby dle J), L), P), Q) musí být z vnější strany trvale označena názvem organizace zajišťující výkon služeb uvedených v tomto odstavci.

Vozidla uvedená v A) - S), musí splňovat limity stanovené zvláštními předpisy 3).

-------------------

1) Označení O1 a O2 podle přílohy 7 k vyhlášce Min. dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

1a) § 24, odst. 4, písm.a) vyhlášky Min. dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

2) § 2, odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

2a) bod č. 2708 1. díl příloha A a bod č. 3902 2. díl dodatky k příloze A, Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb + sdělení MZV 159/1997 a 6/2002).

3) homologační předpis EHK OSN 83.02 B,C (direktiva ES 93/59 nebo 91/441, US Federal 83), homologační předpis EHK OSN 49.02 A (direktiva ES 91/542), tzv. EURO 2; platí limity pro kontrolu serie.

Doporučené objížďky

MĚSTSKÁ ZÓNA II ZAHRNUJE: (viz mapka - Dopravní opatření)

Celé území městských částí Prahy 1, 2, 3, a 7, z ostatních městských částí katastrální území Karlína, Libně, části Kobylis, Střížkova a Proseka, dále Vysočan, Hrdlořez, Malešic mimo jejich průmyslovou oblast, Strašnic, Vršovic, Michle, Nuslí a Podolí, části Krče, Braníka a Hlubočep, dále Radlic, Smíchova, Košíř, Jinonic a Motola, části Řep, Břevnova, Střešovic a Dejvic a dále Bubenče.

Objízdná trasa je vedena:
(uváděno ve směru hodinových ručiček bez vztahu k těmto oblastem) od sídliště Bohnice přes Kobylisy a Prosek, po východní, jižní, západní a severozápadní části II. dopravního okruhu, avšak pouze na Prašný most. Na okruh jsou připojeny všechny dálnice a silnice I. a II. třídy. Průjezd přes Letnou, Holešovice, most Barikádníků a Vychovatelnu až po Kobyliské náměstí, případně až po křižovatku Střížkov a rovněž v opačném směru není možný. V této severní části je možno využít přejezd přes Vltavu nejblíže až v Kralupech nad Vltavou.

Seznam stanic metra vně zóny II

Mimo městskou zónu II se nacházejí stanice metra: (viz mapka - Dopravní opatření)

 • na lince A: Skalka, Dejvická
 • na lince B: Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most
 • na lince C: Roztyly, Chodov, Opatov, Háje

Příjezd k záchytným parkovištím u stanic metra

K případnému odstavení automobilů je možno mimo městskou zónu II použít parkovišť poblíž stanic prostředků MHD:

Zličín (M), Stodůlky (M), N.Butovice (M), Radotín (bus),Thomayerova nemocnice (bus), Chodov (M), Opatov (M), Skalka (M), Hloubětín (M), Rajská zahrada (M), Černý Most (M), Teplická (bus), Českolipská (bus), Průjezdní (bus), Ládví (tram), Dejvická (M).

Pro příjezd k záchytným parkovištím u stanic metra mohou být využity komunikace uvnitř II. dopravního okruhu:

Teplárenská, Sazečská, Černokostelecká, Úvalská, Na padesátém, Průběžná (část) - ke stanici Skalka na lince A,
Řevnická - ke stanici Zličín na lince B,
Jeremiášova nebo Rozvadovská spojka nebo Bavorská a Nárožní nebo Bucharova - ke stanici Nové Butovice na lince B.

Pro dopravu do městské zóny II jsou dále k dispozici:

Tramvajové linky od vozovny Kobylisy, sídliště Ďáblice, Lehovce (dř. Černého mostu), Ústředních dílen DP, nádraží Hostivař, Spořilova, Modřan a nádraží Braník, sídliště Řepy, Bílé Hory, Petřin, Divoké Šárky a Podbaby.

 

Tato stránka je připravována odborem informatiky MHMP, ve spolupráci s firmou T-SOFT s.r.o. Technické připomínky, dotazy a náměty k tomuto WWW serveru zasílejte prosím na: webmaster PREMIS. S problémy či připomínkami odborného charakteru se svěřte v diskusním fóru.

Copyright© 1998 T-SOFT spol. s r.o.