Podpora systému ukončena - bližší informace na úvodní stránce PREMIS
Radiace Úvodní stránka      Základní informace   Napište nám   Přihlášení do systému   Nápověda  

Monitorování radioaktivních látek

Obsah

Úvod

Radioaktivní látky - radionuklidy a jejich záření provází celou existenci naší planety a bezpochyby sehrály a dále sehrávají významnou roli při vývoji života na zemi. Vždyť životodárná sluneční energie je produktem termonukleárních procesů probíhajících na slunci.

Každý člověk je po celý život vystaven účinkům radioaktivního záření z přírodních zdrojů a kosmickému záření, které tvoří přírodní pozadí. K přírodním zdrojům se přidružuje záření z civilizačních zdrojů např. při rentgenologických vyšetřeních, z obrazovek televizních přístrojů a jiných. Mohou však nastat případy, kdy dojde k vybočení z normální stavu a to může být nebezpečné.

Lidský organizmus je během roku vystaven určitému ozáření, obecně dávce, které kolísá v závislosti na lokalitě a způsobu života. Překročí- li toto ozáření podstatně určitou hranici, zvyšuje se pravděpodobnost onemocnění rakovinou a pravděpodobnost výskytu genetických důsledků pro potomstvo. Při vysokých dávkách, charakteristických zejména pro účinky jaderných zbraní může nastat tzv. nemoc z ozáření.

Aby bylo možné posoudit vliv radioaktivního záření na zdravotní stav obyvatelstva, postupně upřesnit jak vysoká hodnota v určitých podmínkách již není zcela bezpečná a aby v případě mimořádných situací spojených s únikem radioaktivních látek a s tím spojeného zvýšení množství radioaktivního záření v ovzduší a na zemi bylo možné zavést opatření pro ochranu obyvatel, provádí se radiační monitorování.

Sledování a měření radioaktivních látek zajišťuje radiační monitorovací siť České republiky. Hlavním koordinátorem činnosti této sítě je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Radiační monitorovací síť zahrnuje:

Síť včasného zjištění

je určena především ke sledování příkonu fotonového dávkového ekvivalentu. Je provozována Českým hydrometeorologickým ústavem a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost/Státním ústavem radiační ochrany. Na území Hlavního města Prahy je několik měřicích bodů této sítě. Síť poskytuje okamžitý přehled o každém vybočení stavu z normálu.

Podrobnější informace lze získat na stránkách SÚJB na adrese:
http://www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace/
nebo přímo spuštěním aplikace MonRaS z adresy http://www.sujb.cz/monras/aplikace/monras_cz.html

Síť termoluminiscenčních dozimetrů

je určena k monitorování vnějšího ozáření obyvatel na území ČR. Měří se čtvrtletní fotonový dávkový ekvivalent. Hlavním provozovatelem sítě je Státní ústav radiační ochrany. Síť je teritoriální se 184 body, z nichž je několik na území Prahy, a lokální v okolí jaderných zařízení.

Podrobnější informace lze nalézt na adrese:
http://www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace/
nebo přímo spuštěním aplikace MonRaS z adresy http://www.sujb.cz/monras/aplikace/monras_cz.html

Síť monitorování radionuklidů

v ovzduší je tvořena 11 monitorovacími místy pokrývajícími území ČR. Na území Prahy je jedno místo v Státním ústavu radiační ochrany. Síť je vzhledem k citlivosti měření určena ke zjišťování i malých kvalitativních i kvantitativních změn obsahu radionuklidů v ovzduší. Zpravidla jsou sledovány týdenní průměry.

Podrobnější informace lze nalézt na adrese:
http://www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace/
nebo přímo spuštěním aplikace MonRaS z adresy http://www.sujb.cz/monras/aplikace/monras_cz.html

Jiné údaje o všech naměřených hodnotách mohou být sdělovány jen se souhlasem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, neboť charakter výsledků vyžaduje jednoznačnou a kvalifikovanou odbornou interpretaci.

Terminologie

Dávka (absorbovaná dávka)
Poměr střední energie přímo ionizujících částic předané objemovému elementu látky ku hmotnosti. Je fyzikální veličinou vhodnou ke sledování energie předané látce přímo i nepřímo ionizujícími částicemi (energie nepřímo ionizujících se předává látce prostřednictvím nabitých částic uvolněných nepřímo ionizujícím zářením). Jednotkou je 1 Joule/kg nazvaný 1 Grey (Gy). Dávka patří k procesu předávání energie látce prostřednictvím nabitých částic.

Dávková rychlost (dávkový příkon)
... je definována jako přírůstek dávky s jednotkou Gy/s.

Dávkový ekvivalent
Zaveden k hodnocení radiačního poškození biologické tkáně (osob) a charakterizuje biologickou odezvu na odpovídající velikost dávky.
Je charakterizován jako součin absorbované dávky v uvažovaném bodě tkáně, jakostního činitele pro tento bod a případně též součinu ostatních modifikujících činitelů.
Jednotkou je 1 Sievert (Sv), spíše se však pohybujeme o oblasti nano, mikro a miliSv. H= D. Q . N
Q - jakostní faktor
N - složený z celé řady faktorů modifikující příslušnou dávku (D.Q) ve sledované části biologické tkáně

Expozice/ozáření
Definována na základě ionizačních účinků fotonového záření, jako podíl středního součtu elektrických nábojů všech iontů jednoho znaménka vzniklých v objemovém elementu vzduchu o určité hmotnosti při úplném zabrzdění korpuskulárního záření (elektronů a positronů), uvolněného fotonovým zářením v tomto objemovém elementu a hmotnosti. Veličina expozice i expoziční rychlost jsou tedy definovány jen pro popis pole a účinků fotonového záření (gama a rentgenovo) ve vzduchu. Charakterizuje potenciální schopnost uvedeného záření způsobit ionizační účinky ve vzduchu. Jednotkou je 1 Coulomb/kg (C/kg).

Expoziční rychlost / expoziční příkon
Definována jako časový přírůstek expozice. Jednotkou je Ampér na kg (A/kg).

Fotonový dávkový ekvivalent
Slouží v oblasti ochrany před zářením jako náhrada Expozice a používá se v systémech radiačního monitorování jako nejlépe měřitelná veličina.

Kerma/kermová rychlost
Veličina charakterizuje primární proces předávání energie nepřímo ionizujícím zářením - gama a neutronů. Jednotkou je opět 1 Gy.

Kermová rychlost
... je analogicky přírůstkem kermy.

 

Tato stránka je připravována odborem informatiky MHMP, ve spolupráci s firmou T-SOFT s.r.o. Technické připomínky, dotazy a náměty k tomuto WWW serveru zasílejte prosím na: webmaster PREMIS. S problémy či připomínkami odborného charakteru se svěřte v diskusním fóru.

Copyright© 1998 T-SOFT spol. s r.o.